Uttara vs Dhaka Wanderers ClubBangladesh Championship League30 January 2023
Gopalganj vs FortisBangladesh Championship League29 January 2023
NoFel vs SwadhinataBangladesh Championship League28 January 2023
Fortis vs Bangladesh PoliceBangladesh Premier League28 January 2023
Bashundhara Kings vs Sheikh RusselBangladesh Premier League28 January 2023